ביטוח אחריות דירקטורים

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח נושאי משרדה, הינו חשוב מאוד, היות והוא מאפשר לנושאי המשרה לפעול בחופשיות למען החברה ללא חשש מתביעות.

לביטוח זה כמו לכל ביטוח עסקי אחר, אין תנאים אחידים ואין תנאי מינימום, ובנוסף, לא קיימים לגביו תנאי “ביט”  ותנאי הפוליסה הנחשבים כתנאים המשופרים ביותר הם תנאי CORPORATE GUARD..

משרידנו, ילמד את החברה, אופייה, צרכיה, ותחום פעילותה, ובהתאם נבנה את הפוליסה הנכונה והרלוונטית במיוחד עבורכם.

אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בעניין ובכל הדרוש לבדיקת הפוליסה הקיימת או במתן הצעה לפוליסה חדשה.

החוק מאפשר שלושה מנגנונים של הגנה לחברה לנושאי המשרה בה, להלן:

 1. הסכמה למתן פטור – באפשרות חברה לפטור מראש נושא משרה מאחריותו (כולה או מקצתה) בשל נזק שייגרם מהפרת חובת הזהירות והדבר צוין בתקנון החברה. (סעיף 259 לחוק החברות).
 2. רשות לעניין שיפוי – חברה רשאית לשפות נושא משרה בה, ראש או בדיעבד בגין חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין לרבות הוצאות לצרכי התדיינות ו/או חקריה ו/או שכ”ט עו”ד. בכפוף לכך שההליכים לא הסתיימו בהגשת כתב אישום פלילי או בקנס מנהלי וכי הוראה זו נקבעה בתקנון החברה. (סעיף 260 לחוק החברות).
 3. ביטוח אחריות – חברה רשאית לבטח את נושאי המשרה המכהנים שלה, הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי לדירקטורים ונושאי משרה מכהנים, או שכיהנו בעבר בחברה בגין תביעות שהוגשו נגדם על ידי צד שלישי, בעלי מניות, ספקים, תביעות ני”ע, עקב החלטות ו/או מעשים שנלקחו ו/או נעשו במסגרת תפקידם כנושאי משרה. (סעיף 261 לחוק החברות).

מאמרינו, יעסוק במנגנון ההגנה השלישי, שהינו, פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

הפוליסה לא מכסה תביעות שיוגשו כנגד החברה עצמה   כגוף משפטי, הפוליסה הינה פוליסה פיננסית, ומטרתה ליתן כיסוי לתביעות שיוגשו באופן אישי כנגד הדירקטורים ו/או נושאי המשרה בגין מעשה שלא כדין אשר ארע או שנטען שאירע במסגרת תפקידו של הדירקטור או נושא משרה בגין מעשה או מחדל שבוצעו על ידו בתום לב, אם כך מהו “מעשה שלא כדין” ?

 • הפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.
 • בגין הפרת חובת האמונים כלפי החברה ובלבד שפעלו בתום לב, והיה להם יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
 • בגין חבות כספית שתוטל עליהם לטובת אדם אחר.

נקודות חשובות:

 • החברה הא בעלת הפוליסה.
 • הפוליסה אינה שמית, אלא על פי תפקיד וחלה על מי שמכהן כיום, שכהן בעבר, או שיכהן בעתיד כנושא משרה בחברה.
 • גבולות האחריות הם במשותף לכל נושאי המשרה בפוליסה.
 • הפוליסה היא על בסיס תביעה.
 • הפוליסה היא פוליסת אחריות מקצועית כנושאי משרה כלומר, היא לא מחליפה פוליסת אחריות מקצועית לבעלי מקצוע.
 • הפוליסה לא מכסה : נזקי גוף ורכוש, מעשים שנעשו בזדון.
 • ככל והחברה שילמה לנושא המשרה עקב תביעה שהוגשה נגדו בגין אירוע שהפוליסה מעניקה לו כיסוי, אזי, החברה המבטחת תשפה את החברה בהתאם לתנאי הפוליסה וגבולות האחריות שנקבעו בה.
 • פרמיה – נקבעת ומחושבת לפי בעלות החברה (ציבורית /פרטית), רקע עסקי, גבולות טריטוריאליים, תביעות עבר, גובה גבולות אחריות נדרשים, סכום ההשתתפות העצמית, מצבה הכלכלי של החברה וההרחבות שבפוליסה.

ישנם חריגים שאופייניים לפוליסה זו, כלומר, ישנם מקרים שלהם לאין כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסה כגון ;

 • פגיעה גופנית, שכלית, רגשית, מחלה או מוות.
 • נזק פיזי או הרס לרכוש לרבות אובדן השימוש ברכוש.
 • תרמית, אי יושר, זדון.
 • מעשה או מחדל תוך אי אכפתיות לתוצאות המעשה או המחדל.
 • אירוע שהניב רווח אישי, יתרון או טובת הנאה שלא כדין למבוטח, לבני משפחתו או לתאגיד שבעלותו, החלקית או המלא, למעט החברה.
 • קבלת תשלומים או הטבות שנושא המשרה לא היה זכאי להם על פי דין.
 • מעשה פלילי או הפרה מכוונת של הוראות החוק, מעילה או מעילה באמון (לא כולל הוצאות משפט סבירות בהליך פלילי שהוצאו לשם הגנה, ונושא המשרה זוכה).
 • אין כיסוי לתביעות המוגשות על ידי מי שמחזיק 10% ממניות החברה (לעיתים 20% תלוי בתנאי הפוליסה).

חשוב מאוד, ישנן הרחבות המעניקות כיסויים ביטוחים נוספים לפוליסה, ,לעיתים הן קיימות בפוליסה המוצעת לכם ע”י חב’ הביטוח ולעיתים יש לרכוש הרחבות  אלה בפרמיה נוספת, כעת נפרט אילו הרחבות ניתן להוסיף לפוליסה, ללא התייחסות לחריגים הקיימים לכיסויים אלה ולתנאים השונים של חברות הביטוח :

 • הרחבה לנושאי משרה חיצוניים.
 • הרחבה המעניקה כיסוי לחבות בני זוג ויורשים.
 • הרחבה המעניקה כיסוי פעילות לגיוס הון.
 • הרחבה המעניקה כיסוי לדירקטורים שפרשו.
 • הרחבה המעניקה כיסוי לאחריות כאשר המבוטח משמש כדירקטור בחברה אחרת מטעם החברה.
 • הרחבה המעניקה כיסוי לפעולות רכישה, פירוק ומיזוג.
 • הפרדת אחריות, שמשמעותה הצהרה שניתנה על ידי נושא משרה א’ לא תיזקף לחבותו של נושא משרה ב’.
 • הרחבה המעניקה חבות רכוש משותף.
 • הרחבה המעניקה כיסוי לניהול סיכונים.
 • הרחבה המעניקה כיסוי בגין יחסי ציבור בעת משבר.
 • הרחבה המעניקה כיסוי לחברות בת חדשות.


אנו רואים חשיבות גדולה במתן שירות איכותי ומקצועי, יחס אישי וקרוב עם המבוטח.
הצוות שלנו ישמח לעמוד לרשותך
Jacob Group  | הבית הביטוחי שלך.

הגעת הביתה 🙂

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך, המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך,
המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :