אח' מקצועית לעורכי דין

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין עצמאיים/ שכירים

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין, מכסה אתכם כעורכי דין מפני תביעה אפשרית של צד שלישי, בדרך כלל לקוחותיכם, בטענה להפרת חובות מקצועיות, רשלנות או טעות כלשהיא שנעשתה בתום לב.

חברות הביטוח השונות מציעות פוליסות שונות בתנאים ובכיסוים שונים, משרדינו ישמח ללמוד את תחום עיסוקך כעורך דין, ולהתאים את הפוליסה הרלוונטית והנכונה ביותר עבורך.

חשוב לדעת, כי מעבר לכיסויים המאפיינים את הפוליסה הבסיסית לביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין, ניתן לרכוש הרחבות נוספות שלעיתים קיימות בפוליסה המוצעת לכם ע”י החברה המבטחת ולעיתים יש לרכוש הרחבות  אלה בפרמיה נוספת, כעת נפרט אילו הרחבות ניתן להוסיף לפוליסה, ללא התייחסות לחריגים הקיימים לכיסויים אלה ולתנאים השונים של חברות הביטוח :

 1. חבות המבוטח בשל הפועלים מטעמו בתנאי כי אותו אדם לא הועסק כעורך דין.
 2. כיסוי לעיזבון – במקרה של פטירת המבוטח בתוך תקופת הביטוח, תוארך תקופת הפוליסה לטובת עיזבונו של המבוטח בגין: (א) תובענות אשר הוגשו כנגד המבוטח או עיזבונו בגין מקרה ביטוח אשר הודעה אודותיהן נמסרה למבטח בהתאם לתנאי הפוליסה, טרם פטירתו (ב) תובענות אשר יוגשו כנגד המבוטח או עזבונו בתוך 7 שנים מיום פטירתו של המבוטח.
 3. חבות בשל אובדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים אשר הופקדו בידיו במהלך עיסוקו כעורך דין (לא כולל מזומנים, שטרות, ומסמכים סחירים אחרים).
 4. מעשה ו/או מחדל בתום לב.
 5. הפרת חובת הסודיות בתום לב. במסגרת עיסוקו כעורך דין.
 6. לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או השמצה.
 7. חריגה מסמכות בתום לב או הפרה של סמכות ייצוג שהוקנתה לו במהלך עיסוקו כעורך דין.
 8. בני זוג – הרחבה זו תכסה תובענה שהוגשה כנגד בן/בת הזוג של המבוטח, בגין פיצויים שניתן לגבות מהרכוש המשותף בחיי הנישואין, הרחבה זו חלה לגבי תביעה שעילתה מקרה ביטוח המכוסה על ידי פוליסה זו.
 9. תקופת גילוי לאחר הפסקת פעילות Run Off – מבוטח אשר במהלך תקופת הביטוח מסר למבוטח הודעה בכתב על פרישתו מלשכת עורכי הדין או הודיע בכתב על הגבלת חברות, זכאי להרחיב את הפוליסה לתקופת גילוי בת 7 שנים.
 10. מעמד מבוטח כשותף או כחבר בחברת עורכי דין.
 11. חבות כיועץ משפטי.
 12. דירקטור או נושא משרה.
 13. הטרדה מינית.
 14. הוצאות ייצוג בפני הליך מנהלי או פלילי.
 15. חבות בחו”ל.
 16. הרחבה בתום לב של זכויות יוצרים , קניין רוחני וכו’.
 17. כיסוי רטרואקטיבי.

הרחבות מיוחדות:

 1. חבות כלפי צד שלישי – הרחבה זו מכסה את חבות המבוטח על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או ישות כלשהם בכל הקשור לעיסוק המבוטח.
 2. חבות מעבידים.
 3. הרחבת כיסוי בגין חבות סייבר כלפי צד שלישי – הרחבה זו מכסה א חבות המבוטח על פי דין בהתאם למפורט בהרחבת כיסוי בגין חבות סייבר כלפי צד שלישי.

משרדינו, ילמד את תחום התמחותך, את הצרכים הספציפיים שלך כמבוטח, וביחד נבנה עבורך את הפוליסה הנכונה והרלוונטית ביותר לה אתה זקוק.

הגעת הביתה 🙂

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך, המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך,
המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :