ביטוח מבנה

ביטוח מבנה דירה

דירה הינה אחת הרכישות הכי יקרות ומשמעותיות שייעשה אדם בחייו, ולכן פוליסה לביטוח דירה הינה חשובה מאין כמוה, במאמר זה נפרט את חשיבות הפוליסה, תנאי הפוליסה התקנית, חריגים והרחבות שאופייניות לפוליסה זו.

משרדינו ישמח להעניק לכם את כל המידע הדרוש לכם בעניין, ולטפל בנושא עבורכם במיומנות ובמקצועית.

תחילה, יש לדעת כי כאשר רוכשים ביטוח למבנה הדירה, הפוליסה הבסיסית שתוצע לכם, תהיה הפוליסה התקנית – פוליסה תקנית היא פוליסה לפי פקודה, כאשר מבטח רשאי לשנות תנאי מתנאי הפוליסה אם השינוי הוא לטובת המבוטח.

למעשה, הפוליסה התקנית כוללת שני כיסויים בסיסיים, ניתן לרכוש את שני הכיסויים יחד או רק אחד מהם :

 1. ביטוח המבנה – פרק א’ לפוליסה התקנית.
 2. ביטוח תכולה – פרק ב’ לפוליסה התקנית.

מאמר זה יעסוק בפוליסה לביטוח מבנה הדירה.

נקודות חשובות:

 1. התקנות קבעו הגדרה של “דירה” כך : המבנה של הדירה או הבית הנזכרים במפרט וששימושם העיקרי למגורים, לרבות מרפסות, צנרת (לרבות צנרת גז), מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולריות לחימום מים, מתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע; ואם הדירה מצויה בבית משותף – גם לרבות חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה (לרבות מחסן).
 2. נציין, כי כאשר הדירה המבוטחת בפוליסת מבנה, נמצאת בבית משותף, אזי גם חלקיה ברכוש המשותף מבוטחים לרבות מחסן צמוד לדירה ככל ויש. ואולם, הפוליסה אינה מכסה צמחיה, מחסנים שאינם צמודים, בריכת שחיה וכו’.
 3. לפוליסה התקנית (הבסיסית) ניתן להוסיף הרחבות לגבי היקף הכיסוי, האחריות והסיכונים.
 4. מחיר ביטוח לפוליסה לביטוח מבנה, יהיה לפי נוסחה שהיא שטח הדירה כפול עלות הבניה למ”ר, למעשה עלות הבניה מחדש (ללא חישוב ערך הקרקע).

   

 • לעניין הפיצוי : חישוב תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח  יחושבו באופן שיביא את המבוטח ככל האפשר, למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח. תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח יחושבו וישולמו לפי שווי האובדן או הנזק לדירה, אבל, לא ישולם יותר מסכום הביטוח שנקבע בפוליסה. תגמולי הביטוח שישתלמו יכללו גם פיצוי בעד הרחבות שכלולות מראש בביטוח המבנה, ולא ניתן לוותר עליהם: (א) הוצאות בשל שירותים שנתנו אדריכלים, שמאים, יועצי בנייה, מהנדסים וקבלנים, והוצאות משפטיות, שהוצאו לשם תיקונה, שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או של חלק ממנה, בתנאי שניתנה הודעה מראש למבטח (ב) הוצאות לשם פינוי הריסות, ניקוי הדירה, סיודה וחיבורה מחדש לרשתות החשמל, הטלפון, המים, הגז והביוב (ג) פיצוי על אובדן הכנסות משכר דירה של הדירה או הוצאות שכר דירה לצורך מגורים למבוטח ולבני משפחתו, כל עוד אין הדירה מתאימה למגורים על פי קביעת מהנדס רישוי.

הפוליסה הבסיסית (התקנית) מעניקה כיסוי ביטוחי בגין אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים הבאים :

 • אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה. לעניין אש, נציין כי הפוליסה תכסה גם אש שהוצתה מחוץ לדירה , וגם אש שנגרמה כתוצאה מרשלנות המבוטח ובלבד שלא מדבר על אש שהוצתה בזדון, וכן הפוליסה תכסה נזקים שנגרמו כתוצאה מעשן ופיח.
 • התפוצצות או התלקחות
 • רוח שמהירותה עולה על 30 קשר, לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד, ולמעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם
 • נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס.
 • מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה (אין חריג המגביל נזק שמקורו בנהיגת המבוטח או בני משפחתו וכן אין הגבלה לנזק ע”י רכב מנועי).
 • פעולות זדון, למעט, פעולות זדון שנעשו בדירה שאינה תפוסה או פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו, או בהסכמתם או פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו.
 • גניבה, שוד, פריצה או ניסיון לבצעם, למעט כאשר הדירה אינה תפוסה. מבוטח רשאי, בשלב הצעת הביטוח, בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח ותיכתב במפרט, לוותר על הכיסוי המנוי בפסקה זו.
 • התקהלות אסורה והתפרעות.
 • רעידת אדמה, לרבות צונאמי שנוצר כתוצאה מרעידת אדמה. מבוטח רשאי, בשלב הצעת הביטוח, בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח ותיכתב במפרט, לוותר על הכיסוי המנוי בפסקה זו.
 • שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני, למעט צונאמי.

הפוליסה הבסיסית (התקנית)  לא מכסה אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים האלה:  

 • מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים
 • מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה.
 • קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית.
 • תפיסה, הפקעה, החרמה, השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית או אדם הפועל על פי דין.

חשוב מאוד, מעבר לכיסויים הביטוחים שנקבעו בפוליסה התקנית, ניתן להוסיף כיסויים נוספים, שלעיתים קיימים בפוליסה המוצעת לכם ע”י חב’ הביטוח ולעיתים יש לרכוש כיסויים אלה בפרמיה נוספת, כעת נפרט אילו כיסויים ניתן להוסיף לפוליסה הבסיסית, ללא התייחסות לחריגים הקיימים לכיסויים אלה ולתנאים השונים של חברות הביטוח :

 • הרחבה לסיכוני מים ונוזלים אחרים.
 • הרחבה לביטוח סיכוני חשמל.
 • הרחבה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
 • הרחבה לכיסוי מבנה בדירה שאינה תפוסה (דירה הפנויה למעלה מ-60 ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו הב באופן סדיר למעלה מ-60 ימים רצופים).
 • הרחבה לביטוח סכום נוסף בבית משותף.
 • הרחבה לביטוח שבר זכוכית, משטחי שיש וכלים סניטריים.
 • הרחבה לביטוח לגן ולצומח ולפריטים נוספים שאינם קבועים כתוצאה מסיכוני אש, ברק והתפוצצות בלבד הביטוח לפי הרחבה זו מורחב לכסות נזק שנגרם כתוצאה מסיכוני אש, ברק והתפוצצות בלבד לצמחים, מדשאות, עצים, שיחים. וכן, מערכות השקיה השייכות לדירה, מחסן שאינו צמוד לדירה, פרגולות, מרקיזות, אמצעי קירוי והצללה הממוקמים בחצרי הדירה.

הגעת הביתה 🙂

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך, המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך,
המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :