ביטוח מבנה

ביטוח תכולת דירה

דירה הינה אחת הרכישות הכי יקרות ומשמעותיות שייעשה אדם בחייו, ולכן פוליסה לביטוח דירה הינה חשובה מאין כמוה, במאמר זה נפרט את חשיבות הפוליסה, תנאי הפוליסה התקנית, חריגים והרחבות שאופייניות לפוליסה זו.

משרדינו ישמח להעניק לכם את כל המידע הדרוש לכם בעניין, ולטפל בנושא עבורכם במיומנות ובמקצועית.

תחילה, יש לדעת כי כאשר רוכשים ביטוח לדירה, הפוליסה הבסיסית שתוצע לכם, תהיה הפוליסה התקנית – פוליסה תקנית היא פוליסה לפי פקודה, כאשר מבטח רשאי לשנות תנאי מתנאי הפוליסה אם השינוי הוא לטובת המבוטח.

למעשה, הפוליסה התקנית כוללת שני כיסויים בסיסיים, ניתן לרכוש את שני הכיסויים יחד או רק אחד מהם :

 1. ביטוח המבנה – פרק א’ לפוליסה התקנית.
 2. ביטוח תכולה – פרק ב’ לפוליסה התקנית.

מאמר זה יעסוק בפוליסה לביטוח תכולה.

נקודות חשובות:

 1. הפוליסה הבסיסית (התקנית) מגדירה “כתחולה” – כל דבר וחפץ כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, והינם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו, למעט החריגים המצוינים ושאותם נציין בהמשך.
 2. ביטוח תכולה מעניק כיסוי ביטוחי גם לרכוש השייך לאחרים ונמצא באחריות המבוטח.
 3. ביטוח תכולה כולל גם צמחיה, עציצים ועדניות שנמצאים בדירה או במרפסת (לא כולל סיכון גניבה, פריצה או שוד ממרפסת פתוחה, קומת גג או קומת קרקע).
 4. בגדים, חפצים אישיים ותכשיטים של המבוטח ובני משפחתו, יהיו מכוסים בהיותם מחוץ לדירה, כנגד הסיכונים הכלולים בפרק זה, לא כולל סיכון גניבה, ולא בעת הימצאם ברכב כלשהו, או בעת הימצאם בחוץ לארץ (הפיצוי מוגבל לעד 5% מסכום התכולה).
 5. מבוטח רשאי, בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבוטח לוותר על כיסוי ביטוחי לגניבה, שוד ופריצה וכן על כיסוי בגין רעידת אדמה.
 6. המלצתינו, במידה ולמבוטח יש תכולה יקרת ערך, חשוב לתאם עם חב’ הביטוח הגעת סוקר להערכת שווי התכולה, היות, ואם לא צוינו במפורש סכומי הביטוח לתכולה באמצעות סוקר, יהיה תגמולי הביטוח מוגבלים לברירת המחדל קבועה, ועשויים להיות נמוכים ביחס לשווי האמיתי שלהם.
 7. לעניין הפיצוי, המבטח יוכל, לפי שיקול דעתו, לבחור באחת או יותר מדרכי הפיצוי האלה: (א) תשלום ערך האובדן או הנזק במזומן (ב) תיקון הדירה או התכולה שאבדו או ניזוקו והבאתם למצב הדומה למצבם ערב קרות האובדן או הנזק (ג) החלפת התכולה או חלקים ממנה או החלפת חלקים בדירה בפריטים מאותו סוג ואיכות של אלו שאבדו או ניזוקו, ולגבי תכשיטים, בכפוף להסכמת המבוטח ובתנאי שניתן לזהותם או להחליפם בתכשיטים זהים

הפוליסה הבסיסית (התקנית) מעניקה כיסוי ביטוחי בגין אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים הבאים :

 • אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה.
 • התפוצצות או התלקחות.
 • רוח שמהירותה עולה על 30 קשר לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד, למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם.
 • נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס .
 • מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה.
 • פעולות זדון, למעט, פעולות זדון שנעשו בדירה שאינה תפוסה או פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו, או בהסכמתם או פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו.
 • גניבה שוד, פריצה או ניסיון לבצעם למעט כאשר הדירה אינה תפוסה, תכולת עסק כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד, אם בוצעו בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח או בידי אדם המתגורר בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו, תכולה הנמצאת במרפסת פתוחה, בקומת גג או בקומת קרקע ושאין מטבעה להימצא מחוץ לדירה.
 • התקהלות אסורה והתפרעות
 • רעידת אדמה, לרבות צונאמי שנוצר כתוצאה מרעידת אדמה (באפשרות המבוטח לוותר על כיסוי זה).
 • שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני למעט צונאמי כתוצאה מרעידת אדמה (באפשרות המבוטח לוותר על כיסוי זה).

 

הפוליסה הבסיסית (התקנית)  לא מכסה אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים האלה:  

 • מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים.
 • מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה .
 • קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית.
 • תפיסה, הפקעה, החרמה, השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית או אדם הפועל על פי דין.

חשוב לדעת, הכיסוי הביטוחי הבסיסי לביטוח תכולה, לא כולל בתוכו כיסוי ביטוחי לפריטים שונים,  כגון :

 • כלי רכב מנועיים, קרוונים, נגררים, כלי שיט וכלי טיס.
 • בעלי חיים.
 • ניירות ערך, איגרות חוב, תעודות מנייה, תעודות מילווה.
 • חוזים, מסמכי התחייבות, שטרי מכר, תעודות ומסמכים למיניהם.
 • זהב, כסף או מתכת יקרה, כשהם במצב גולמי, יהלומים ואבנים יקרות שאינם חלק מתכשיט.
 • כלי נשק, תחמושת וחומרי נפץ.
 • כתבי יד, תכניות, שרטוטים, תרשימים, מדגמים, דפוסי תבניות.
 • פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים.
 • ציוד ומלאי המשמשים לעסק בלבד, אלא אם כן צוין אחרת במפרט.
 • שיקים, המחאות נוסעים, המחאות דואר, שטרי חוב ושטרות למיניהם, כרטיסי נסיעה, טיסה והפלגה, כרטיסי אשראי וכרטיסי הגרלה.
 • דברים או חפצים הנמצאים בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהם חלק מהדירה ובתנאי שאין מטבעם להימצא מחוץ לדירה (כיסוי לפי סעיף זה בעד דברים או חפצים שמטבעם להימצא מחוץ לדירה יוגבל ל-2% מסכום ביטוח התכולה – לא כולל מרפסת פתוחה).

חשוב לדעת, כי הפוליסה הבסיסית מגבילה את אחריות החברה המבטחת לגבי פריטי תכולה מסוימים, להלן:

אם לא צוינו במפרט במפורש סכומי ביטוח מיוחדים לגבי פריטי התכולה המנויים להלן, יהיו תגמולי הביטוח בעד אובדן או נזק לגבי כל אחד מהם עד לסכומים אלה:

 • כסף מזומן או תלושי קניה עד 0.5% מסכום ביטוח התכולה. (ייתכן עד 2% בפוליסות מורחבות)
 • כלי כסף עד 10% מסכום ביטוח התכולה.(ייתכן עד 20% בפוליסות מורחבות)
 • פסלים, תמונות, יצירות אמנות, עתיקות ואוספים בעלי ערך היסטורי, מדעי או אמנותי עד 10% מסכום ביטוח התכולה. (ייתכן עד 20% בפוליסות מורחבות)
 • שטיחים עד 10% מסכום ביטוח התכולה. (ייתכן עד 20% בפוליסות מורחבות)
 • פרוות עד 10% מסכום ביטוח התכולה.
 • אוסף בולים עד 5% מסכום ביטוח התכולה.
 • אוסף מטבעות עד 5% מסכום ביטוח התכולה.
 • תכשיטים וכלי זהב – עד 10% מסכום ביטוח התכולה.
 • שעוני יד – עד 10% מסכום ביטוח התכולה.

 

חשוב מאוד, מעבר לכיסויים הביטוחים שנקבעו בפוליסה התקנית, ניתן להוסיף כיסויים נוספים, שלעיתים קיימים בפוליסה המוצעת לכם ע”י חב’ הביטוח ולעיתים יש לרכוש כיסויים אלה בפרמיה נוספת, כעת נפרט אילו כיסויים ניתן להוסיף לפוליסה הבסיסית, ללא התייחסות לחריגים הקיימים לכיסויים אלה ולתנאים השונים של חברות הביטוח :

 1. הרחבה לביטוח סיכוני מים ונוזלים אחרים.
 2. הרחבה לשחזור מסמכים .
 3. הרחבה לביטוח ריהוט וציוד גן
 4. הרחבה לביטוח שבר למכשיר טלוויזיה, מערכת קול, מערכת וידאו, מכשיריV.D ומחשב ביתי.
 5. הרחבה לביטוח אופניים ו/או מכסחת דשא.
 6. הרחבה לביטוח זכוכית, אמבטיות, אסלות, קערות רחצה, כיורים, משטחי שיש וכיריים קרמיות או מזכוכית קריסטלית.
 7. הרחבה לביטוח תכולה עסקית בדירה.
 8. הרחב ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים, דברי ערך ורכוש נייד.
 9. הרחבה לתכשיטים, כלי זהב ושעוני יד.
 10. הרחבה לביטוח כל הסיכונים לדירה ולתכולה.
 11. הרחבה להשלמה לביטוח כל הסיכונים לפריטי תכולה מסוימים בחו”ל
 12. הרחבה לביטוח תכולת כספות בנק.
 13. הרחבה לביטוח נזקי טרור.
 14. הרחבה לביטוח החזקת כלי ירייה.
 15. הרחבה לביטוח מכשיר אביזר או התקן רפואי.
 16. הרחבה לביטוח כיסוי לתכולה המבוטחת בדירה שאינה תפוסה.
 17. הרחבה קלקול תכולת מקרר.
 18. הרחבה לביטוח מחשב נישא / טאבלט.
 19. הרחבה לביטוח תשמישי קדושה.
 20. הרחבה לביטוח לבגדים וחפצים אישיים של אורחי המבוטח בעת הימצאם בדירה.
 21. הרחבה לביטוח תכולה מחוץ לדלת הדירה.
 22. הרחבה לביטוח הוצאות החלפת מפתח.
 23. הרחבה לביטוח אופניים.
 24. הרחבה לביטוח אופניים חשמליים/ קורקינטים חשמליים/ סגווי.

הגעת הביתה 🙂

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך, המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך,
המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :